Obejmuje to sprawdzenie, czy

 

zapewnione s? wymagane warunki finansowe i strukturalne

wszyscy pracownicy s? w??czeni w implementacj? i realizacj? i s? doskonale poinformowani

 

uwzgl?dnione s? istotne zobowi?zania prawne i inne wa?ne wymagania

istotne aspekty i dane s? regularnie okre?lane i sprawdzane

zasoby s? wykorzystywane efektywnie i zgodnie z wymogami ekorozwoju

 

nasi dostawcy tak samo du?? wag? przywi?zuj? do zintegrowanego systemu zarz?dzania, jak Busch-Jaeger